-> مشاورین آلفا - پلمپ دفاتر قانونی مشاورین آلفا - پلمپ دفاتر قانونی

 

دفاتر قانونی چیست و منظور از پلمپ دفاتر چیست ؟

هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی (دفتر کل و  دفتر روزنامه) خود را جهت تحریر یا نوشتن كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .

کلیه شركتها باید با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تمام عملیات مالی خود را  به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی كه می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم كه نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل دهند.

 این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت بصورت الزامی تخصیص داده می شود و

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره:هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

آیا پلمپ دفاتر الزامیست ؟

بله زیرا جزء قوانین می باشد و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی می شویم.

عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس ، مسئولیت تضامنی بعلاوه 10 درصد جریمه معادل مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد.

آیا شرکتی که کار نمی کند باید دفتر پلمپ کند؟

بله حتما ، تمامی شرکت ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند و برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اعلام نمایند باید دفاتر پلمپ شده خود را بصورت خالی تسلیم آن اداره محترم کنند

 چه زمانی باید پلمپ دفاتر را انجام داد؟

 جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید. درصورتی که سال مالی شما غیر از سال شمسی است ،باید پیش از پایان سال مالی اقدام به پلمپ دفاتر کنید.

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر چیست؟

کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضاء هیئت مدیره

کپی روزنامه رسمی تاسیس

کپی روزنامه آخرین تغییرات

تکمیل و مهر و امضای اظهارنامه پلمپ دفاتر