-> مشاورین آلفا - ثبت برند بین المللی با سیستم مادرید مشاورین آلفا - ثبت برند بین المللی با سیستم مادرید

مطابق كنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالكیت صنعتی و علائم تجارتی صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات كشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی ثبت می نمود. به همین دلیل و به منظورتسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از كشورهای عضوكنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالكیت صنعتی در راستای كنوانسیون مزبور تشكیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو بخش می باشد: موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989. سیستم مادرید  درحال حاضر دارای 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه ای میباشد که کشور ما نیز عضو آن می باشد.

چه نوع علائم تجاری را میتوان ثبت نمود؟
تعداد علایم قابل ثبت درسطح جهان تقریباً نامحدود هستند، و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه، حرف یا عدد باشد. همچنین علامت تجاری برگرفته از شکل، نماد، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایز کننده باشد، علامت تجاری میتواند شامل کلمه، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدأ تجاری کالاها یا خدمات را معین میکند، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارند:
• علائم جمعی COLLECTIVE MARKS علامتهایی هستند که به یک مجموعه یا انجمن تعلق میگیرد بطوری که اعضای آن توسط این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر مجموعه مشخصات مورد نیاز آن مجموعه یا انجمن معرفی می نمایند. بعنوان مثال از انجمن ها و یا کانون هایی میتوان یاد کرد که به عنوان نماینده گـــروهی خاص از کانون سردفتران، حسابداران، مهندسین و یا معماران میباشند.
• علائم تائیدی CERTIFICATION MARKS علامتهایی هستندکه درمقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا میگردد. این علامت میتواند به هرکسی که بتواند تائیدکند که محصول تولیدی او از طریق روشی تولیدشده است که استانداردهای تعین شده را رعایت کرده است اعطا گردد. بعنوان مثال میتوان از استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاً شناخته شده و مقبول میباشد، نام برد.

علامت تجاری چگونه ثبت می شود؟
جهت درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری درسایر کشورها، ابتداء بایستی علامت موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید میباشد. اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد.
نخستین گام در این امر، پرکردن فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات علامت مزبور باشد. این فــــرم همچنین باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد که علامت درخواستی، آنها را در برمیگیرد.
یک علامت تجاری باید خاص و متمایز کننده باشد بطوریکه مصرف کنندگان با دیدن آن علامت محصول مورد نظر را شناخته و همچنین آن را از سایر علائــــم تجاری و دیگر محصولات که با آن علائم تجاری معرفی میشوند را تشخیص دهند. یک علامـــت تجاری نباید باعث گمراهی و یا فـــریب مصرف کننده گردیده و یا باعث از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد.
حقوقی که به یک علامت تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به علامت تجاری دیگریکسان نخواهد بود. این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره علائم تجاری ویا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.

دامنه حمایت از علائم تجاری تا کجاست؟
تقریباً تمامی کشورهای جهان، علائم تجاری را ثبت و حمایت میکنند اما تأثیر این نوع ثبت محدود به کشور یا قلمرو مورد نظر میشود.
به منظور اجتناب از نیاز به ثبت علامت تجاری بطور جداگانه در هریک از سازمانهای ملی یا منطقه ای ثبت علائــم، سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO سیستمی را جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ایجاد كرده است. این سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید که ثبت بین المللی علائم را در برمیگیرند اداره میگردد. هرشخصی که بطریقی (به لحاظ ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاری) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا هردو معــــاهده مذکور مرتبط باشد، میتواند با ثبت یا درخواست ثبت علامت تجاری خود در اداره ثبت علائم تجاری آن کشور از مزایای ثبت بین المللی که تأثیر آن در همه یا برخی از دیگرکشورهای عضو سیستم مادرید است برخوردار گردد.

مزیت ثبت بین المللی علائم تجاری چیست؟
ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی در اداره كشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیك با تعیین كشورهای مورد نظر درسطح بین المللی انجام میشود امتیاز این سیستم این است كه متقاضی با تسلیم یك اظهارنامه بین المللی از طریق وایپو میتواند درصورت تمایل در 85 كشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و كسب نماید.
بنابراین مزیت ثبت بین المللی در ساده، ارزان و موثر بودن آن میباشد، یعنی تنها بوسیله یك تقاضانامه بین المللی واحد به یك زبان (فرانسوی، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یك تعرفه به فرانك سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجارتی یا خدماتی دركشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر میگردد. همچنین درصورتیكه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییر نام، آدرس، مالكیت، تمدید و مانند آن، میتوان با تكمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندك تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.
دیگر اینكه اداره مقصد نیز از انجام طبقه بندی كالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی كشور متبوع خویش بی نیاز است.
مدارک مورد جهت ثبت بین المللی علامت تحت سیستم مادرید
1- نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی كشورهای مورد نظر
2- معرفی نامه برروی سربرگ شركت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وكیل رسمی ارائه وكالتنامه
3- كپی شناسنامه و كارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شركت (اشخاص حقوقی) و ارائه كپی شناسنامه و كارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وكیل رسمی ارائه وكالتنامه
4- اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و كپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه كپی گواهی ثبت علامت تجاری .
5- تكمیل فرم مخصوص پس از مشخص شدن كشورهای موردنظرمتقاضی
6- برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی