-> مشاورین آلفا - تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاورین آلفا - تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی، خلاصه‌ای از فعالیت‌های یک سال مالی شرکت یا شخص است که شامل درآمد، هزینه ، دارایی ها و بدهی های آن شخص می‌باشد و باید جهت محاسبه مالیات در موعد مقرر به حوزه مربوطه در سازمان امور مالیاتی تسلیم گردد.
چه اشخاصی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند؟
هر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می‌آورند ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند.
آیا شرکت‌های فاقد فعالیت یا شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد هم باید اظهارنامه ارائه دهند؟
بله. تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها (چه فعال و چه غیر فعال) طبق قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی محروم می‌شوند.
سال مالی چیست؟
به طور معمول سال مالی هر شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و تا پایان اسفند خاتمه می‌یابد، بجز سال مالی اول، که از تاریخ ثبت شرکت تا آخر اسفند همان سال می‌باشد.
زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی چه تاریخی می‌باشد؟
زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی به طور معمول برای اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر و برای اشخاص حقیقی از ابتدای فروردین تا ۳۱ خرداد می‌باشد. بطور مثال اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۲ می‌بایستی از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر سال ۱۳۹۳ تسلیم اداره مالیاتی گردد.
چه شرایطی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی لازم می‌باشد؟
تمام اشخاص حقوقی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌بایست ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی بدهند و ثبت‌نام الکترونیکی کد اقتصادی ۱۶ رقمی را هم انجام داده باشند.
آیا عدم تسلیم اظهارنامه موجب جریمه مالیاتی می‌شود؟
بله. طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۴۰% مالیات متعلقه می‌گردد و مشمول بخشیدگی نمی‌گردد. به طور خلاصه عدم تسلیم اظهارنامه موجب جریمه مالیاتی به شرح زیر می‌شود:
• عدم ارائه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی: ۴۰% مالیات متعلقه
• عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان: ۲۰% مالیات متعلقه
• عدم ارائه دفاتر قانونی : ۲۰% مالیات متعلقه
• رد دفاتر قانونی: ۱۰% مالیات متعلقه

برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی خود، با ما تماس بگیرید.